Säännöt

Myym­me, otam­me rea­li­soi­ta­vak­si yksi­tyis­ten, yri­tys­ten ym. käy­tet­tyä irtai­mis­toa ja tava­raa lähin­nä pääkaupunkiseudulla.

Tuot­teet

Käy­tet­ty­jä huo­ne­ka­lu­ja, antiik­kia, valai­si­mia, kat­tok­ruu­nu­ja, tai­de­la­sia, tau­lu­ja, pei­le­jä, kel­lo­ja, design- ja sisustustavaroita.

Kau­pa­neh­dot

Tuo­te myy­dään sii­nä kun­nos­sa ja niil­lä varus­teil­la kuin se kau­pan­te­ko­het­kel­lä on. Osta­jan tulee tutus­tua tuot­tee­seen riit­tä­väs­ti ja kysyä lisä­tie­to­ja tar­vit­taes­sa. Verk­ko­kau­pas­ta oste­tut tuot­teet nou­de­taan PKS Vin­ta­ge & Sisus­tus myy­mä­läs­tä ( Pie­ta­rin­ka­tu 13, 00140 Hel­sin­ki). Osta­jal­la ei ole vaih­to eikä palau­tus oikeutta.

Kul­je­tus

Myy­dyil­le tuot­teil­le voi­daan jär­jes­tää kul­je­tus ja toi­mi­tus pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sovittaessa.
Kul­je­tus osta­mil­le­si huo­ne­ka­luil­le alk. 25e

Mak­su­ta­vat

Yksi­tyi­set voi­vat mak­saa kätei­sel­lä, pank­ki- tai luot­to­kor­til­la (Visa ja Mas­ter­gard). Yri­tyk­sil­le mah­dol­lis­ta myös las­ku­tuk­sen 7 pv net­to (las­ku­tus vaa­tii y‑tunnuksen ym. yri­tyk­sen viral­li­set tie­dot). Verk­ko­mak­su toi­mii myös ja ver­kos­ta oste­tut tava­rat nou­de­taan nou­to­pis­tees­tä aukio­loai­koi­na tai sovi­tun ajan mukaisesti.

Hin­nat ja toimituskulut

Voi­mas­sao­le­vat hin­nat ilmoi­te­taan verk­ko­kau­pan sivuil­la osoit­tees­sa www.pksvintage.fi . Osa tuot­teis­ta sisäl­tää arvon­li­sä­ve­ron (ALV) 24%, osa esi­neis­tä kuu­luu mar­gi­naa­li­ve­ron pii­riin (ALV 0%). Rea­li­soi­ta­vak­si jätet­ty­jen tuot­tei­den myyn­ti­hin­nas­ta peri­tään erik­seen sovit­ta­va rea­li­soin­ti palkkio.

Pal­ve­lu

  • Teem­me myyn­ti-ilmoi­tuk­sen verk­ko­kaup­paan, kuvaam­me tuot­teet ja kir­joi­tam­me tuotekuvauksen
  • Huo­leh­dim­me puhe­lin- ja säh­kö­pos­ti­tie­dus­te­lut osta­jien kanssa
  • Hoi­dam­me tava­ran luo­vut­ta­mi­sen asiak­kaal­le ja myös kul­je­tus­pal­ve­lu jär­jes­tyy kor­vaus­ta vas­taan tarvittaessa.
  • Hoi­dam­me mak­su­lii­ken­teen ja tili­täm­me sovi­tun kaup­pa­hin­nan myyjälle.
  • myym­me tuot­teet oman verk­ko­kau­pan lisäk­si myös mah­dol­li­ses­ti Tori.fi tai Huutokaupat.com pal­ve­lus­sa niin sovittaessa.

Myyn­tiin liit­ty­vis­tä yksi­tyis­koh­dis­ta ja hin­nas­ta sovi­taan asiak­kaan kans­sa erikseen.

 

Yri­tyk­sen viral­li­nen yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.