MYY KAUTTAMME

Osasto:

Kuvaus

Asiak­kaam­me etsi­vät siis­te­jä, hyvä­kun­toi­sia ja ehjiä vin­ta­ge ja design huo­ne­ka­lu­ja, valai­si­mia, tai­de­la­sia ja muu­ta sisustusesineistöä. 

Tar­joa säh­kö­pos­til­la kuvan kera tai poik­kea vaik­ka myy­mä­läs­sä keskustelemassa.

Myy­des­sä tuot­tee­si kaut­tam­me voim­me tar­jo­ta asiak­kaal­le mak­su­vaih­toeh­toi­na pank­ki­kort­tien lisäk­si kaik­ki ylei­sem­mät luot­to­kor­tit sekä ”Klar­na in sto­re” ‑osa­mak­su­ra­hoi­tuk­sen.

Tavoit­tee­na on saa­da tuot­tees­ta hyvä hin­ta ja olem­me myy­jän puo­lel­la. Alus­ta­va myyn­ti­hin­ta arvioi­daan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Tar­vit­taes­sa hin­taa las­ke­taan sovi­tuis­sa rajoissa. 

Hin­ta-arvio perus­tuu vas­taa­van tuot­teen aiem­piin hin­toi­hin mark­ki­noil­la. Tar­vit­taes­sa meil­lä on laa­ja ver­kos­to asian­tun­ti­joi­ta käy­tet­tä­vis­sä eri­koi­sem­pien tuot­tei­den koh­dal­la. Meil­lä on kon­tak­ti myös huu­to­kaup­pa­ka­ma­riin, jos kysees­sä on tuo­te, joka kan­nat­taa lait­taa myyn­tiin sinne.

Asiak­kaam­me arvos­ta­vat sitä, että tuo­te tulee suo­raan edel­li­sel­tä omis­ta­jal­ta. Tuot­teen his­to­ria ja alku­pe­rä siir­tyy sen muka­na uudel­le omis­ta­jal­le sil­loin kun se on tie­dos­sa. ”Tari­na tekee tuot­tees­ta unii­kin ja antaa sil­le sie­lun” on useam­mal­ta­kin asiak­kaal­ta kuul­tu kom­ment­ti. Kulu­neet vuo­det saa näkyä ja osta­ja itse päät­tää halu­aa­ko ”tuu­na­ta” tai ver­hoil­la sen uudelleen. 

Meil­lä verk­ko­kau­pas­ta huo­li­mat­ta 90 % kau­pois­ta perus­tuu sii­hen, että asia­kas halu­aa näh­dä tuot­teen ennen osto­pää­tös­tä. Verk­ko­kaup­pa on näy­teik­ku­na, jos­ta asia­kas löy­tää hän­tä kiin­nos­ta­van tuot­teen ja tulee myymälään.

Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la tai poik­kea myy­mä­läs­sä aukioloaikoina!